ประวัติผู้บริหาร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

► รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
► รองประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเอกอุดร
► ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกอุดร
► ประธาน คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเอกอุดร
► ประธาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเอกอุดร
► ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตก่อสร้างง่วนเซ้งหลี และบริษัทในเครือ
► กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอสแอล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประวัติการศึกษา

► ประถมศึกษา ที่โรงเรียนนิคมศึกษา อ.เมือง จ.หนองคาย
► มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพฯ
► ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
► ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.A.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
► ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
► MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
► วุฒิบัตรหลักสูตรเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
► วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารเพื่อความสำเร็จ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
► LEAD AUDITOR ROBERE & ASSOCIATE
► วุฒิบัตรหลักสูตรการอบรมผู้บริหารโรงพยาบาล สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
► วุฒิบัตรหลักสูตรHAสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
► วุฒิบัตรหลักสูตร Leadership Sustainability Strategies Southwest Minnesota State University (USA)
► ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา(Ph.D.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รางวัลเชิดชูเกียรติ

► เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
► รักษาดินแดนยิ่งชีพ
► สตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
► โล่ห์เกียรติบัตรผู้พิพากษาสมทบ ที่มีผลงานดีเด่น จากอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๔

ตำแหน่งในสังคม

► ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 (ฝ่ายนายจ้าง)
► นายกสโมสรโรตารีหนองคาย ปีบริหาร 2557-2558
► กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย
► กรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย
► ที่ปรึกษาสภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี
► ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
► ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างหนองคาย
► ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเอกอุดร
► ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเอกอุดร
► รองประธานชมรมยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
► ประธานนักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4